Šesti Internacionalni Biološki Kamp "Stolac, 2016"

06 Sep 2016


Sveukupno je konstatovano postojanje 17 vrsta, od toga 12 vrsta gmizavaca i pet vrsta vodozemaca, što predstavlja 34% bosanskohercegovačkih vrsta faune vodozemaca i gmizavaca. Najznačajniji podatak predstavlja pronalazak vrste Telescopus fallax, ekstremno rijetku vrstu sa tek nekoliko poznatih podataka u BiH. Od ostalih se ističu NATURA2000 vrste: Testudo hermanni, Emys orbicularis, Proteus anguinus, zatim Dalmatolacerta oxycephala kao
endem Dinaridskog krša te Hierophis gemonesis i Podacis melisellensis fiumana kao endemični taksoni Balkanskog poluotoka.

Posted by: Adnan Latest update: 2018 Feb 03 16:50
Top