Ostale aktivnosti

Dodatne aktivnosti BHHU ATRA tiču se inventarizacije diverziteta herpetofaune područja od interesa te pomaganje i podrška projekata naših partnerskih udruženja...

Inventarizacija lokaliteta Janjići

 

Pored opisanih projekata, BHHU ATRA je u saradnji sa Dušanom Jelićem (HHD-Hyla) učestvovala na terenskim aktivnostima koji se tiču gradnje hidroakumulacije na lokaciji Janjići pred sami ulaz u grad Zenica. Ovakve vrste projekata su redovna praksa investitora budući da isti moraju imati uvid u uticaj na okoliš i pripadajući biodiverzitet koji će biti uništen/oštećen gradnjom same akumulacije.

Od maja do augusta 2015-te, vršena su redovna, detaljna mjesečna višednevna terenska istraživanja oko same ceste rijeke Bosne, te okolne pufer zone (radijus 1 km) na potezu Kakanj - Zenica sa fokusom na lokalitet Janjići. Biodiverzitet područja Janjići je vrlo oskudan s obzirom da je gradnja autoputa već znatno doprinjela smanjenju biodiverziteta ovog lokaliteta. Zanimljiva je činjenica da su na području gradnje buduće brane nađene dvije vrste koje nisu na referentnoj zoni a nalaze se na aneksima habitat direktive: Natrix natrix (bjelouška - anex IV) i Bombina variegata (žuti mukač, aneks II)

Vrh