Održan mini kamp u Čardaku

17 Jun 2020

Mini kamp u Čardaku održan je od 5. do 7. juna 2020 godine u sklopu Pelobates projekta, koji je podržan od strane The Rufford Foundation i Mjesne zajednice „Čardak“. Na istraživanju su učestvovali biolozi i ekolozi iz područja mikologije, botanike, entomofaune, herpetofaune, ornitofaune i teriofaune sa studentima sa Prirodno-matematičkog i Šumarskog fakulteta iz Banja Luke i Sarajeva.

Područje istraživanja predstavlja Posavinsko područje koje se nalazi na nekadašnjem toku rijeke Tolise, koja je prije više od 40 godina skrenuta lateralnim kanalom u rijeku Bosnu, da bi se smanjile poplave i omogućila aktivnija poljoprivreda. Danas na tom području postoje ostaci korita u kojima se formiraju privremene bare, i ostaci lugova, hrastovih šuma. Našim istraživanjima herpetofaune i vodozemca, žabe češnjarke Pelobates fuscus, od 2014. godine, prepoznali smo značaj ovog područja sa ključnim vrijednostima:

  • vodena i poplavna površina koja je značajna i ugrožena na globalnom nivou,
  • prisustvo više od trećine herpetofaune u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu,
  • najpogodnije staništa za vrstu Pelobates fuscus, gdje je pronađena najveća populacija vrste u BiH,
  • značajno stanište za entomofaunu i ornitofaunu,
  • istorijski i kulturološki zanimnjivo područje.

Cilj kampa je bilo intenzivnije istraživanje pet grupa organizama koja su od značaja za dato barsko područje, čiji je osnovni cilj restauracija i zaštita na državnom nivou, kao jedne od sve rjeđih i ugroženijih vodenih staništa. Na području Posavine u Bosni i Hercegovini, pod antropoloških uticajem, veliki broj privremenih i stalnih vodenih tijela uništen je i samim tim je uništeno stanište brojnih ptica, vodozemaca, biljaka, koje su za njih stalno ili periodično vezani. Na nizinskom području Posavine u Bosni i Hercegovini zaštićena su tri područja, rijeka Una kao Park prirode, bara Tišina kao Zaštićeno stanište i močvara Gromiželj kao Zaštićeno stanište. Na žalost, mnoga druga područja i tipovi staništa, poput poplavnih šuma, poplavnih livada, starih rukavaca rijeka, bara, su presušena i izvršeno je dreniranje područja tako da višak vode putem kanala odlazi u rijeke, i bez većih padavina, većina ovakvih staništa nema svoju prvobitnu svrhu. Zbog toga, mnoge životinjske vrste su izgubile staništa na kojima se hrane, odmaraju za vrijeme migracija, razmnožavaju, što sve utiče na smanjenje populacija i njihovo iščezavanje.

U toku kampa učesnici su danonoćno obilazili vodeni i šumski obuhvat na Čardaku. S obzirom da je zimski i proljećni period protekao bez značajnijih padavina, kao i u većini Posavine, vode skoro da i nije bilo. Ali uprkos tome, zabilježene su mnoge značajne biljne i životinjske vrste, ugrožene, rijetke, Natura2000 vrste, poput: elastičnog hrčka (Helvella elastica), hrasotve sjajnice (Ganoderma lucidum), bodljikave veprine (Ruscus aculeatus), žute perunike (Iris pseudocorus), lisičjeg repka (Alopecurus geniculatus), kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar), mala riđe (Euphydryas maturna), crvenotrbog mukača (Bombina bombina), dunavskog tritona (Triturus dobrogicus), barske kornjače (Emys orbicularis), rusog svračka (Lanius collurio), vivka (Vanellus vanellus), kosca (Crex crex), eje močvarice (Circus aeruginosus).

Objavio: Emina Zadnji update: 2020 Jun 17 22:08
Vrh