Projekat istraživanja česnjarke Pelobates fuscus

20 Sep 2018

Zaštita složenih vodenih kompleksa i terestričnih staništa preferirana od strane ekstremnog ontogenetskog metamorfa, žabe češnjarke (Pelobates fuscus)

UVOD

Populacije vodozemaca su u konstantnom padu širom Evrope. Postoje različiti negativni uticaji među kojima se naviše ističe široki spektar antropogenih faktora (izdvajamo: degradacija prirodnih staništa i zagađivanje staništa) i negativan uticaj smrtonosne gljivice Batrachium dentrobatidis koja je jedan od glavnih faktora drastičnog smanjenja populacija vodozemaca širom svijeta. Češnjarka je vrsta koja naseljava nizijska i brdovita područja centralne, istočne i jugoistočne Evrope sa karakterističnim terestričnim staništem (rastresito tlo) i vodenim staništem u neposrednoj blizini (stajaća plitka vodena tijela bogata vegetacijom, bez predatora). Kao i druge vrste vodozemaca, češnjarka je u Evropi doživjela pad populacija (sjeverni i zapadni dijelovi rasprostranjenja vrste), gdje su i neke populacije u potpunosti nestale.

Do 2014. godine nisu postojali sigurni podaci o postojanju češnjarke u Bosni i Hercegovini. Po završetku prvog projekta zaštite češnjarke u Bosni i Hercegovini, jedan od najbitnijih rezultata za nastavak istraživanja jeste definisana distribucije vrste. Istraživanja sprovedena  2014. i 2015. godine dala su značajne podatke o morfometriji i morfologiji adultnih jedinki čija dalja prikupljanja se nastavljaju.

UGROŽENOST I ZAŠTITA

Pelobates fuscus se na globalnoj IUCN crvenoj listi nalazi u kategoriji najmanje zabrinutosti (LC), dok se u crvenim knjigama Hrvatske i Srbije nalazi smještena u kategoriju sa nedovoljno podataka (DD). Prema Evropskoj Direktivi o staništima češnjarka se nalazi na dodatku IV (potreba za strogom zaštitom) a ujedino je strogo zaštićena prema Bernskoj Konvenciji.

U Bosni i Hercegovini češnjarka nije svrstana na crvenu listu niti je zakonom zaštićena. Populacije i, primarno, njihova staništa su pod velikim antropogenim pritiskom (isušivanje prirodnih vodenih tijela, pretvaranje prirodnog rastresitog tla u poljoprivredna zemljišta, izgradnja naselja i saobraćajne infrastrukture). Zahvaljujući svim prikupljenim podacima moći će se izvršiti revidiranje podataka Crvene liste na federalnom i republičkom niovu.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni ciljevi projekta su određivanje starosti jedinki i populacija u Bosni i Hercegovini. Također, fokus je usmjeren na razvojne faze punoglavaca te će se vršiti njihovo istraživanje – ponašanje, ekologija, morfometrija, meristika i morfologija i testiranje kvalitete vodenih staništa u kojima je potvrđeno prisustvo punoglavaca. Na osnovu dosadašnjih prikupljenih snimaka, novi projekat će se finalizovati sa kratkim promo videom. Drugi, ne manje bitni ciljevi, nastavljaju se na dostadašnja istraživanja distribucije vrste u cilju pronalaženja novih područja, nastavak mjerenja metamorfoziranih jedinki, praćenje ekoloških i bioloških faktora staništa populacija i edukacija.

 

TERENSKA ISTRAŽIVANJA

Terenska istraživanja su započeta 2017. godine sa ciljem pronalaženja vrpci sa jajima zbog ontogenetskog istraživanja vrste. Prikupljeni su podaci o morfologiji punoglavaca u ex situ uslovima, kao i značajni morfometrijski podaci. Također, opisana je čeljust punoglavaca češnjače kroz razvojne stadije te su date oralne formule za determinaciju vrste u ovom ontogenetskom stadiju.

 

U toku 2018. godine vršiće se pretraživanje terena duž rijeke Save, kao i istraživanja karakterističnih staništa njenih pritoka (Una, Vrbas, Bosna). Pratiće se kretanje populacija prema brdovitim predjelima, kao i istraživanje pojedinih sumnjivih lokaliteta. Ograničavajući faktor u istraživanju predstavlja nepristupačnost velikog broja lokaliteta zbog miniranosti područja.

Više informacija o trenutnim aktivnostima, rezultatima i samom projektu možete naći

https://www.rufford.org/projects/ana_%C4%86uri%C4%87_0

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Curic

Objavio: Emina Zadnji update: 2018 Sep 20 16:53
Vrh